เครื่องจักรอัตโนมัติ

مکمل کتاب : เครื่องจักรอัตโนมัติ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9588

ชีวิตจากเกิดจนตาย โลกคั่นกลางหลังการตาย วันแห่งการฟื้นคืนชีพและ การตัดสินพิพากษา สวรรค์และนรก และการนึกคิดเกี่ยวกับอภิปัสนาของพระเจ้า สิ่งทั้งหมดนี้วางพื้นฐานอยู่บนความเชื่อมั่นศรัทธา เรื่องพื้นฐานก็คือคนๆ หนึ่งเชื่อว่า เขามีชีวิตและดำรงอยู่ มีจิตสำนึกและจิตใจของเขาทำหน้าที่อย่างเหมาะสม เขามี อิสระในบางขอบเขตของเรื่องราวบางประการ และยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลสภาวะ ที่ไม่ได้ตั้งใจเกือบทั้งหมด ดังตัวอย่างเช่น ถ้าบุคคลหนึ่งเริ่มหายใจอย่างรู้ตัวและตั้ง ใจ เขาจะไม่หายใจภายในหนึ่งนาที ในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อบุคคลหนึ่งรู้สึก หิว เขาจะกินบางสิ่งเพื่อบรรเทาความอยาก เมื่อกระหายจะตับกระหายด้วยการ ดื่มน้ำ เหมือนกับกรณีของเครื่องจักรที่สร้างขึ้นภายในร่างกายของมนุษย์ซึ่งทำหน้าที่ อย่างปกติ ไม่มีหยุดและต่อเนื่อง สมอง หัวใจ ปอด ไต ตับและลำไส้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรนี้ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง ไม่มีแม้แต่คนเดียวจาก ประชากรกว่า 5,000 ล้านคนของโลกนี้ ที่สามารถควบคุมเครื่องจักรนี้ได้ดัวยเจตนา และรู้สึกตัว   เครื่องจักรที่สร้างขึ้นภายในนี้ทำงานโดยอัตโนมัติ เชื้อเพลิงที่ใช้ในเครื่อง จักรนี้ก็ไม่อยู่ในการควบคุมของมนุษย์ และนี่ยังทำให้มั่นคงขึ้นไปอีก ด้วยความจริง ที่ว่า เมื่อเครื่องจักรนี้หยุดทำงานลง ไม่มีพลังใดในโลก ไม่มีความรู้ที่ก้าวหน้าหรือ วิทยาการและเทคโนโลยีใด สามารถซ่อมแซมให้กลับมาทำงานใหม่ได้ตามปกติ เครื่อง จักรนี้จะค่อยๆ หยุดทำงาน หรือบางครั้งหยุดกะทันหันอย่างสิ้นเชิงภายโต้ระบบ ธรรมชาติ การค่อยๆ ยุติเรียกว่าการป่วยไข้ และการหยุดอย่างกะทันหันเรียกว่า “หัวใจล้มเหลว” มนุษย์ถือว่าการบำบัดรักษาความป่วยไข้นั้นมีทางเลือก แต่เราที่ไม่ อาจหาได้แม้สักคนเดียวที่อยากจะป่วยหรือตาย หากชีวิตเป็นสิ่งที่เลือกได้ ก็คงไม่มี ใครอยากตาย กรณีคล้ายกันคือปัจจัยพื้นฐานของชีวิตและการเคลื่อนไหวทั้งหมด ที่การทำงานอย่างราบเรียบของชีวิตขึ้นอยู่กับมันนั้น ไม่ใช่สิ่งที่มีทางเลือก ถ้าเรา พิจารณาพื้นฐานของชีวิต มันเริ่มต้นด้วยการถือกำเนิด ซึ่งไม่อยู่ในการควบคุมของการเกิดด้วยประการใดๆ เลย ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเป็นที่ชัดเจนว่า ไม่มีวิญญาณ สักดวงเดียวที่เกิดมา ตามการเลือกและเจตนารมณ์ของตนเอง ทุกคนและทุกสิ่งที่ เกิดมาบนโลกนี้ มาตามเวลาที่กำหนด และสูญสลายไปในกำหนดเวลาที่ไม่มีใคร สามารถอยู่เกินได้แม้แต้เสี้ยววินาที นี่คือความจริงที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งทุกคนสังเกต เห็นได้ ในทุกขณะเวลาและทุกสถานที่ กล่าวอย่างสั้นๆ พระเจ้าทรงสร้างตามที่ พระองค์ทรงประสงค์ ด้วยรูป แบบหลากหลาย และสถานะต่างๆ กันไม่ เคยมีตัวอย่าง มาก่อนที่หาได้ว่า คนแคระเติบโตขึ้นเป็นชายสูง 7 ฟุต หรือคนสูง 7 ฟุตหดสั้นลง เหลือแค่ 2 ฟุตครึ่ง

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 73 ถึง 75

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)