วิญญาณกับคอมพิวเตอร์

مکمل کتاب : วิญญาณกับคอมพิวเตอร์

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9557

บทสรุปเพียงประการเดียวที่สามารถดึงออกมาจากสิ่งต่างๆ ทั้งหมดนี้ ก็คือ มีคอมพิวเตอร์สร้างอยู่ภายในตัวมนุษย์ซึ่งจะชี้นำเขาเกี่ยวกับสถานการณ์หลากหลาย ในชีวิต บางครั้งธรรมชาติของการแนะนำดังกล่าวก็ทำให้เราพึงพอใจ บางครั้งก็ทำ ให้เราเป็นทุกข์ บางครั้งเขาได้รับคำแนะนำให้กินอาหาร และบางครั้งได้รับการชี้นำให้ดื่มน้ำ บางครั้งคอมพิวเตอร์นี้นำเขาไปนอน เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อน จากนั้น จึงแจ้งให้เขาตื่น เพื่อว่าการนอนมากเกินไปจะทำให้ขี้เกียจและเฉื่อยชา ซึ่งเขาก็ลุกขึ้นเมื่อได้รับการชี้นำนี้

มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตชนิดใดก็ตาม ไม่สามารถกระทำสิ่งดีได้ ถ้าหากว่าไม่มี การให้ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่สร้างอยู่ภายในมายังเขา และข้อมูลนี้จะแจ้งให้จักรกลที่ติดตั้งอยู่ในทุกสิ่งโดยไม่คำนึงถึงและไม่สนใจว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ประเภทไหน ทั้งพืช สัตว์หรือแร่ธาตุ จักรกลนี้จะจัดส่งให้เฉพาะข้อมูลที่ต้องการเท่านั้น คอมพิวเตอร์นี้คือวิญญาณ สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งมวล ล้วนมีคอมพิวเตอร์เหมือนกัน แต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับมอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี้ เป็นความรู้เดียวกันกับ ที่กล่าวไว้ในเรื่องราวของอาดัมกับเทวทูต พระเจ้าทรงกล่าวว่า

“ข้าได้แต่งตั้งเจ้า เป็นผู้แทนของข้าบนหน้าแผ่นดิน”

บรรดาเทวทูตกล่าวว่า

พระองค์จะทรงให้มีขึ้นในพิภพซึ่งผู้ที่บ่อนทำลาย และก่อการนองเลือด ในพิภพกระนั้นหรือ ทั้งๆ ที่พวกข้าพระองค์ให้ความบริสุทธิ์พร้อมด้วยการสรรเสริญ พระองค์ และเทิดทูนความบริสุทธิ์ในพระองค์”

พระองค์จึงทรงกล่าวอีกว่า

“แท้จริงข้ารู้ยิ่ง ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้”

และเพื่อเป็นการทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอาดัมได้รับการสั่งสอนความรู้เกี่ยวกับ นามต่างๆ และได้รับการบอกให้แจ้งความรู้ดังกล่าว จากนั้นบรรดาเทวทูตจึงถูกถามว่า

“จงบอกบรรดานามชื่อของสิ่งเหล่านั้นแก่ข้า หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง”

เทวทูตยอมรับด้วยความนอบน้อมว่า

“มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน ไม่มีความรู้ใดๆ แก่ข้าพระองค์ นอกจากสิ่งที่ พระองค์ ได้ทรงสอนข้าพระองค์ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ”

ลูกหลานของอาดัมย่อมเป็นผู้สืบสายโลหิตของอาดัม มีประสบการณ์ชุดเดียว กับที่อาดัมบิดาของพวกเขาเคยประสบมา ถ้ามีผู้ใดไม่สามารถสังเกตเห็นสิ่งที่อาดัม เคยเห็นมา นั่นคือการสนทนาระหว่างเทวทูตกับพระเจ้า การกราบกรานของบรรดา เทวทูตต่ออาดัมตามคำสั่งของพระเจ้า ดังนั้น เขาจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตัวเองว่าลูก หลานของอาดัม และไม่อาจทึกทักเอาที่จะได้รับสถานภาพของอาดัม ซึ่งถูกประกาศ ว่าเป็นผู้ช่วยและตัวแทนของพระเจ้า

กล่าวอย่างสั้นๆ หากมนุษย์ไม่ตระหนักถึงการมอบหมายตำแหน่งตัวแทนของ พระเจ้าในวันแห่งการสร้างสรรค์ตัวเขา และไม่สังเกตเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวในชีวิต แห่งโลกนี้ ดังนั้น เขาไม่ได้รับการนับถือว่าเป็นลูกหลานของอาดัม บนพื้นฐานของ ความคล้ายคลึงทางกายภาพกับอาดัมบิดาของเขา ไม่อาจกล่าวสิ่งใดมากกว่าว่า เขาเป็นบุตรที่ฝ่าฝืนของอาดัม เพราะถ้าบางคนเขลาต่อความรู้นามของพระเจ้า  เขาก็ไม่สามารถเป็นตัวแทนของพระเจ้าได้ มนุษย์มีอำนาจเหนือสิ่งถูกสร้างอื่นๆ จำนวนมาก เพียงเพราะเขาครอบครองความรู้นามชื่อของพระเจ้า

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 114 ถึง 116

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)