ความคิดแบบธรรมะ

مکمل کتاب : ความคิดแบบธรรมะ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=16307

ญาวิด ซะลีม จากละโอร์ เขียนมาว่า
“ท่านได้แห้เห็นถึงความคิด 2 แง่มุม คือ ต่ำและสูง
ความคิดที่สูง ท่านให้ความหมายว่า เป็นความคิดของความเที่ยงตรง ตามทรรศนะของศาสนา การใช้ชีวิตอยู่ในความเคร่งครัดตามคำสอนของอิสลาม คือความเที่ยงตรง และ ณ จุดนั้นเราไม่พบว่ามีการกล่าวถึงโทรจิตใน อิสลาม ความจริงโทรจิตเป็นวิชาการแขนงหนึ่งที่นักวิทยาคาสตร์ตะวันตกได้ พิจารณาจากศาสตร์ทางอภิปรัชญาอื่น มีความยุ่งยากที่เดียวที่ท่านรวมเอา โทรจิตเข้ามาในอิสลาม ผมเห็นด้วยที่โทรจิตได้กลายเป็นความรู้สาขาที่สำคัญ ที่เดียว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเรื่องโทรจิต ต้องมีความคิด ที่จะเข้าสู่ความเที่ยงตรง นั่นคือเขาควรต้องเป็นมุสลิม
ท่านสามารถชี้ออกมา แม้เพียงตัวอย่างเดียวได้หรือไม่ ที่บรรพบุรุษของ เราเคยมีประสบการณ์ และมีการประสานกับโทรจิต ผมใคร่ขอความกรุณา ท่านว่า กรุณานำเสนอความรู้นี้ในรูปแบบและสัณฐานดั้งเดิมของมัน เพื่อว่า ความแตกต่างระหว่างโทรจิตกับอิสลาม จะยังคงในที่ของทั้งสอง
คำตอบ เท่าที่ความคิดที่เข้าใกล้ความเที่ยงตรงได้รับการพิจารณา ไม่ อาจกล่าวอ้างได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสมบัติหรือมรดกของชนชาติใดชนชาติหนึ่งเท่านั้น ความจริงความรู้เป็นอีกนามหนึ่งของคุณค่าแห่งมนุษยชาติ ถ้าผู้ไม่ใช่มุสลิมมี คุณค่านี้ เขาก็ถูกเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ และถ้ามุสลิมไม่มีคุณค่านี้ ดังนั้น เขา ก็ไม่มีเกียรติพอ แม้แต่จะถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์”
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงสูงส่ง ได้ประกาศในบทที่ 5 โองการที่ 69 ว่า
“แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธา และบรรดาผู้ที่เป็นยิวและพวกชาเบียน (บูชาดวงดาว) และบรรดาผู้ที่เป็นคริสต์นั้น ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ และ วันปรโลกและประกอบสิ่งที่ดีงามแล้ว ก็ไม่มีความกลัวใดๆ แก่พวกเขา และ ทั้งพวกเขาก็จะไม่เสียใจ”
ได้มีการทำให้ชัดเจนในโองการนี้ว่า การปฏิบัติสิ่งที่ดีงามและการกระทำ ที่วางอยู่บนพื้นฐานความเที่ยงตรงของปัจเจกบุคคลหรือชนชาติใดๆไม่สูญเปล่า และมีรางวัลถูกเตรียมไว้ให้ความเที่ยงตรงที่กระทำอย่างบริสุทธิใจเพื่อเห็น แก่พระเจ้า ความประพฤติเหล่านั้นที่กระทำเพื่อเห็นแก่พระเจ้าจะวางอยู่บน ความมีจิตใจที่ซื่อตรง
ตามทรรศนะของนักจิตวิญญาณนิยมแล้ว ความมีจิตใจที่เที่ยงตรง สามารถทำให้เราเข้ามาใกล้ชิดกับวิญญาณของตัวเองมากขึ้น ความจริงความ ใกล้ชิดและการรับของวิญญาณของเราเป็นเพียงสิ่งที่วัดมาตรฐานของ มนุษยชาติ คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์และคัมภีร์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหมด เชิญชวนมนุษย์ให้มีความคิดเกี่ยวกับการเข้าใกล้นี้ และได้สั่งสอนกำหนดการ ซึ่งสามารถก่อ ให้เกิดความมีจิตใจเที่ยงตรงได้หลังจากมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเกี่ยว กับวิญญาณแล้ว การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณ เป็นสื่อกลางเพียง ประการเดียว สำหรับการมีความรู้ความเข้าใจพระผู้อภิบาลของเรา ซึ่งยังคง อยู่ในโลกแห่งปรากฏการณ์แห่งนี้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิญญาณ ใน ด้านหนึ่งสามารถทำให้เราใช้ประโยชน์จากพรสวรรค์ของวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ ในขณะที่อีกด้านหนึ่ง สามารถทำให้เรามีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอต่อ พระเจ้าแห่งโลกนี้ ในทัศนียภาพแห่งการสร้างสรรค์ของพระองค์ที่ดีขึ้นด้วย เหตุนี้แนวทางความคิด ซึ่งมีเป้าหมายที่ความรูความ เข้าใจตัวตนด้านในหรือ วิญญาณนี้ จึงเป็นความมีจิตใจที่เที่ยงตรง ศาสดาทั้งมวลพยายามอย่างหนัก ตลอดชีวิตของพวกท่านแผ่กระจายความมีจิตใจที่เที่ยงตรงดังกล่าว ซึ่งพระเจ้า ผู้ทรงสูงส่งทรงประทานให้พวกท่าน และยังคงมีภารกิจที่จะต้องส่งแนวความ ความคิดซึ่งถูกมอบให้พวกท่านต่อไปยังเพื่อนมนุษย์ เพื่อว่าพวกเขาจะปลอดภัย จากการก่อกบฏ และความชั่วร้าย
ขณะนี้จึงมาถึงจุดนี้ที่ว่า ไม่พบเรื่องโทรจิตในอิสลาม ความจริงโทรจิต เป็นชื่อของความรู้ซึ่งผู้หนึ่งส่งความคิด มโนคติและแบบแผนความคิดของตน เอง ไปยังสิ่งถูกสร้างอื่นของพระเจ้า อันเป็นภารกิจของบรรดาศาสดาทั้งมวล ของพระองค์ ซึ่งแบบแผนทางความคิดนี้ถูกมอบให้พวกท่าน ภายใต้การเตรียม การพิเศษ ซึ่งสามารถนำเสนอต่อมนุษยชาติเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา และเพื่อปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้าย และความคิดที่เป็นการละเมิด ไม่มีความแตกต่างใดๆ ถ้าแทนที่การดลใจหรือการแนะนำความรู้นี้จะถูกเรียก ว่าโทรจิต เหมือนกับที่อัลลอฮ์ ถูกเรียกว่า ก็อด (God) ในภาษาอังกฤษและ บักวานในภาษายินดี (หรือพระเจ้าในภาษาไทย-ผู้แปล)
คุณยังได้ขอให้ยกแม้เพียงตัวอย่างเดียวจากประวัติศาสตร์อิสลามว่า มีความร่วมมือกันกับโทรจิต
ครั้งหนึ่ง มีอูฐต้องเดินผ่านท่านศาสดา (ขอความสันติพึ่งมีแด่ท่านและ ถูกหลาน) ไป เมื่อเห็นน้ำตาในดวงตาของอูฐ ท่านบอกกับเจ้าของอูฐว่า อูฐได้ ร้องเรียนเกี่ยวกับเขาว่า ให้มันบรรทุกหนักจนเต็มพิกัด แล้วยังทารุณและไม่ให้อาหารมันอย่างดี
ในเรื่องนี้ มีเหตุการณของบรรดาศาสดา มิตรของพระเจ้า ผู้เคร่งครัด ศาสนา นักปราชญ์ราชบัณฑิตและผู้ปราดเปรื่องมากมาย ที่จะยกมาแทน ตัวอย่างได้

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)