กฎความดึงดูดใจทางเพศ

مکمل کتاب : กฎความดึงดูดใจทางเพศ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: https://iseek.online/?p=9640

ตามกฎการสร้างสรรค์ ผู้ชาย (เพศชาย) และผู้หญิง (เพศหญิง) ต่างมี 2 ระนาบเช่นกัน มีความเป็นผู้ชายซ่อนอยู่ในเพศหญิงและมีความเป็นผู้หญิงซ่อนอยู่ ในเพศชาย ถ้าฮัฟ (ฮาวา) มิได้ซ่อนอยู่ในอาดัมการถือทำณิดของนางก็จะไม่เกิดขึ้น ตัวอย่างที่สองก็คือการถือกำเนิดของเยซู (อีซา) บุตรชายมารี (มัรยัม) ดังนั้นทุก ปัจเจกจึงมิสองด้านผสมกันอยู่ ด้านหนึ่งแสดงออกมาภายนอก มิอิทธิพลเหนือและ กดอีกด้านหนึ่งที่ซ่อนอยู่เอาไว้ ผู้ชายและผู้หญิงต่างมิ 2 ระนาบในประเด็นนี้ ซึ่ง ต่างมิด้านหนึ่งแสดงออกมาและอีกด้านหนึ่งซ่อนเอาไว้ ด้านที่แสดงออกของผู้หญิง คือสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเราในลักษณะของผู้หญิง แต่ด้านในของนางที่มองไม่เห็นยัง คงอยู่ เช่นเดียวกันด้านที่แสดงออกของผู้ชายก็ยังมิสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ เพราะ ฉะนั้น ด้านที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชายคือที่ปรากฏออกมาเป็นผู้ชาย และที่ปรากฏ ออกมาเป็นผู้หญิงคือด้านที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง ด้านความเป็นเพศหญิง ภายในที่อยู่ตรงกันข้าม ถูกห่อหุ้มอยู่ในด้านที่แสดงออกของผู้ชาย และด้านความ เป็นเพศชายภายใน ถูกห่อหุ้มอยู่ในด้านที่แสดงออกของผู้หญิง กฎความดึงดูดใจ ทางเพศและการสืบพันธุ์ วางอยู่บนทั้ง 2 ด้านนี้ โดยที่ด้านในที่เป็นเพศชายของ ผู้หญิงถูกควบคุมไว้ เพราะฉะนั้น “เขา” จึงมิความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ซึมซับ เข้าไปในความเป็นผู้หญิง เพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ของตนเอง เช่นเดียวกันด้านใน ที่เป็นเพศหญิงของผู้เข้าก็ไม่สมบูรณ์และถูกควบคุมไว้ เพราะฉะนั้น “เธอ จึงมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะยอมรับการแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงเพื่อความสมบูรณ์ของเธอ สิ่งนี้หมายความว่า ความดึงดูดใจทางเพศมิได้ปรากฏในผู้ชาย หรือผู้หญิง ด้วยความปรารถนาของสิ่งที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเรา แต่ดำรงอยู่เพราะ ความปรารถนาความสำเร็จของความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ซ่อนอยู่ภายใน
นี่คือสิ่งที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าความดึงดูดใจทางเพศ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเพศนั้นได้รับการสังเกตจากเราเป็นปกติอยู่แล้ว สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะ การกระตุ้นของสิ่งที่อยู่ด้านในมีความเข้มข้น และมีอำนาจควบคุมมากจนกระทั่ง การกระตุ้นของสิ่งที่อยู่ภายนอกอ่อนเปลี้ยและหยุดชะงักลง สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อความเป็นผู้หญิงที่อยู่ด้านในของผู้ชายมีอำนาจเหนือความเป็นเพศชายที่ปรากฏอยู่ภายนอก ความเป็นเพศชายที่ปรากฏอยู่ภายนอกจึงถูกควบคุมและกดดัน จนในที่สุดผู้ชายก็เปลี่ยนสภาพเป็นผู้หญิง และเมื่อการกระตุ้นของความเป็นผู้หญิงที่ ปรากฏอยู่ในผู้หญิงถูกควบคุมโดยความเป็นผู้ชายที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเธอ ผู้หญิงคนนั้นก็จะเปลี่ยนเป็นผู้ชาย

ดูบทความนี้ในหนังสือที่พิมพ์บนหน้าเว็บ (หรือหน้า): 18 ถึง 19

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

    Your Name (required)

    Your Email (required)

    Subject (required)

    Category

    Your Message (required)