สังคมกับความเชื่อของเรา

หนังสือ:สังคมกับความเชื่อของเรา

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=16293

สังคมซึ่งบุคคลได้รับการศึกษาและอุ้มชูขึ้นมาได้กลายเป็นความเชื่อของ เขา และจิตของบุคคลผู้นั้นก็ล้มเหลวในการวิเคราะห์ความเชื่อของตนเอง และ ความเชื่อนี้ได้กลายเป็นความเชื่อของเขา ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรมากกว่าการ หลอกลวงให้เข้าใจผิดก็ตาม ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า สาเหตุหลักของสิ่งนี้ก็คือ เขา วางตัวตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นความจริงๆ
ชีวิตแบบนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับความยากลำบากมากมาย เป็นความยากลำบากที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ในทุกขั้นตอนได้ทำให้เกิดความกลัวในตัวเอง ว่า การกระทำของเขาจะพิสูจน์ว่า เป็นสิ่งที่หาประโยชน์อันใดมิได้ และปราศจากผลลัพธ์ใดๆ บางครั้งความสงสัยนี้มีความรุนแรงถึงขนาดที่เริ่มเชื่อว่า ชีวิตของเขากำลังเผชิญหน้ากับการถูกทำลาย และถ้าไม่ถูกทำลายมันก็อยู่ในภยันอันตรายอันใหญ่หลวง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วของเนื้อ เยื่อสมอง อันเป็นผลลัพธ์ในขั้นสุดท้ายของความสงสัย
เมื่อชีวิตดำรงอยู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นจริง หรือวางตัวตรงกันข้ามกับที่ เป็นในความเป็นจริง ดังนั้น การกระทำและการปฏิบัติที่อาศัยพื้นฐานมาจาก ชีวิตลักษณะเช่นนี้ จะไม่ให้ผลลัพธ์ในทางบวกแต่ประการใด เมื่อเขาต้องการ ผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์จากการปฏิบัติเช่นนั้น การเปลี่ยนแปลงและการเสื่อมลงอย่างรวดเร็วของเนื้อเยื่อสมอง ก็เปลี่ยนแนวทางการใช้ชีวิตของเขา และทั้งยังจะไม่ให้ทั้งผลลัพธ์ใดๆ หรือพิสูจน์ว่าเป็นอันตราย หรือสร้างความสงสัยซึ่ง เป็นอุปสรรคและกีดขวางเขาจากการก้าวออกไปทั้งสิ้น
ในความเป็นจริงนั้นโครงสร้างทางอารมณ์หรือรูปทรงของจิตใจ อยู่ใน การควบคุมของมนุษย์เอง ณ ที่นี้ “โครงสร้าง” หมายถึงอัตราการเสื่อมลง ของเนื้อเยื่อสมองมีอยู่สูง ปานกลางหรือต่ำ นับเป็นโชคที่น่ายินดี ถ้าบางคนได้รับความปลอดภัยจากความสงสัย ซึ่งเป็นเพราะเนื้อเยื่อสมองเสื่อมลงในระดับต่ำที่สุด ความศรัทธาและการปราศจากซึ่งความไม่แน่นอนในจิตใจเป็นสัดส่วน โดยตรงกับความสำเร็จในชีวิต ในขณะที่ความรุนแรงของความสงสัยและความไม่แน่นอนเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความล้มเหลวในชีวิต

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)