กฎธรรมชาติ

หนังสือ:กฎธรรมชาติ

ผู้แต่ง:

URL แบบสั้น: http://iseek.online/?p=16356

คำถาม ใครก็ได้ที่มีความปรารถนาจะบรรจุความสามารถนี้ให้กับตัว เอง จะสามารถได้รับความสามารถและศักยภาพที่กล่าวถึงในเรื่องโทรจิตและ ศาสตร์ทางด้านอภิปรัชญาได้ หรือความรู้นี้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีศักยภาพพิเศษ และพลังทางจิตที่โดดเด่นเท่านั้น

คำตอบ เมื่อเราบังเอิญได้ยินเกี่ยวกับผู้ที่สามารถติดต่อทางจิตกับบุคคล ที่อาศัยอยู่ห่างไกลได้ บางคราวสามารถสะกดจิต บางครั้งสามารถรักษาผู้ป่วย ได้โดยการสัมผัสด้วยมือ สามารถเดินผ่านกำแพงอิฐทึบ หรือสามารถอ่านใจ ได้ มีสิ่งที่เกิดยังจิตใจของเราว่า ความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติได้ถูกมอบ ให้บุคคลผู้นั้น ในกรณีคล้ายกันกับปรากฏการณ์ที่ลึกลับและน่าฉงนสนเท่ห์ ซึ่ง สติปัญญาของมนุษย์ไม่อาจหาคำตอบที่เหมาะควรได้ ตัวอย่างเช่นปรากฏการณ์ ของพลังการรักษาโดยผ่านการวิงวอนเพื่อคนบางคน หรือการทำนายอนาคต ได้จากความฝัน

กฎธรรมชาติที่ไม่อาจคำนวณนับได้ ที่ควบคุมจักรวาลของเรานี้อยู่ มี เพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่เรารับรู้ และกฎต่างๆ จำนวนมากมายมหาศาลยังคง เป็นที่พิศวง งง งวยสำหรับเรา ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าใกล้กฎดังกล่าวของเราไม่ ถูกต้อง ปรากฏการณ์ใดๆ ก็ตามที่วางอยู่บนกฎเกณฑ์ ซึ่งความรู้ของเราบอกว่า  ไม่สมบูรณ์ ก็พร้อมที่จะถูกประกาศให้เป็นสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ เพียงเพราะความเขลาของเราต่อกฎที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์ดังกล่าว

 

ในทางจิตวิทยาและสรีระวิทยา มนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างที่สลับซับซ้อนและประณีตที่สุดในจักรวาล บางครั้งกิจกรรมที่มนุษย์กระทำดูเหมือนจะแปลก ประหลาดและน่าพิศวงที่สุด จนกระทั่งสามารถกล่าวได้ว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ เหนือธรรมชาติ สิ่งนี้นำมาซึ่งความสนใจของเราโดยเจตนา เกี่ยวกับว่าความ สามารถที่อยู่เหนือธรรมชาตินี้คืออะไรและเป็นอย่างไร รวมทั้งวิธีการที่จะทำ ให้เป็นประโยชน์ต่อเรา หลังจากควบคุมได้ตามเจตนารมณ์และความต้องการ ของเราแล้ว การพินิจพิจารณาดูในเรื่องนี้ นำเราไปสู่ข้อสรุปที่ว่า ไม่มีสิ่งใด อยู่เหนือหรืออยู่นอกขอบข่ายของกฎธรรมชาติ เพราะฉะนั้น สำหรับผู้ที่ต้อง การให้เกิดความเข้าใจกฎธรรมชาติ คำว่าเหนือธรรมชาติเป็นเพียงเครื่องชี้ระดับ การหยั่งรู้ และเข้าใจกฎธรรมชาติของเรา ปรากฏการณ์ธรรมชาติทุกอย่าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับธรรมดาหรือระดับเหนือธรรมชาติ ก็เป็นการแสดงออกของ กฎธรรมชาติกฎใดกฎหนึ่ง ไม่มีสิ่งใดอยู่เหนือกฎธรรมชาติ

หลังจากกำหนดลงบนจุดนี้แล้วว่า ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลนี้อยู่เหนือ ธรรมชาติ และทุกสิ่งดำรงอยู่ตามกฎที่แน่นอน ซึ่งต้องพิจารณาถึงวิธีการที่ เราพัฒนาการรับรู้กฎเหล่านี้ และวิธีการที่ความสามารถอย่างเช่น การมอง เห็นอนาคต การทำนายอนาคต หมอดู การอ่านใจ เป็นต้น จะสามารถนำมา ใช้ประโยชน์ใต้นับว่าน่าสนใจที่จะสังเกตว่า พวกเราทุกคนได้รับคุณสมบัติเหล่านี้ และสามารถเรียนรู้วิธีการใช้ความสามารถของจิตและวิญญาณผ่านทางการ ฝึกฝนที่จริงจัง การฝึกฝนทำให้เราสามารถกระตุ้นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ และ สามารถเรียนรู้ที่จะบำบัดรักษาและเยียวยาความป่วยไข้ โดยส่งผ่านความคิด ที่มีประโยชน์ไปยังร่างกาย ถ้าเรามีความปรารถนาทีจะเรียนรู้การใช้ความ สามารถใดๆ เหล่านั้น ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่าสิ่งเหนือธรรมชาติ ความจริงครูของ สาขาวิชานี้ได้บอกเราว่า ความสามารถเหล่านี้ทั้งหมดเป็นของวิญญาณ ไม่ใช่ จิตใจที่เป็นกายภาพหรือร่างกายของมนุษย์ เพราะฉะนั้น พวกเขาจึงสอนเรา เกี่ยวกับวิธีการเข้าไปถึงความสามารถที่ยังไม่ถูกค้นพบของวิญญาณ แต่ก่อน ที่จะสาธยายถึงการฝึกฝนใดๆ พวกเขาต้องได้รับการอบรมด้านบุคลิกภาพทาง จริยธรรม และความสามารถทางต้านอารมณ์สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนวิธีการ ใช้ความสามารถเหล่านี้

พึงระลึกว่าบุคลิกภาพของบุคคล มีบทบาทสำคัญต่อความก้าวหน้าของ บุคคลผู้นั้นในด้านใดก็ตาม ถ้าบุคคลมีบุคลิกภาพทางจริยธรรมเข้มแข็ง ความ สำเร็จของผู้นั้นก็ได้รับการรับรองอย่างง่ายดาย ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนศาสตร์ ใดๆ เหล่านี้ ผู้หนึ่งจะต้องตรวจสอบว่า เขามีความหนักแน่นเพียงพอที่จะอด ทนต่อความยากลำบาก และวิธีที่เขาตั้งใจจะใช้ความสามารถที่ไขว่คว้าหามาได้ นั่นคือเขาต้องการที่จะใช้มันไปในในทางที่สร้างสรรค์ และเป็นผลบวกหรือไม่ ธรรมชาติจะให้พลังและความสามารถที่โดดเด่นแก่ผู้ที่รู้วิธีการใช้ที่เหมาะสม ของตัวพวกเขาเท่านั้น ถ้าผู้หนึ่งมิได้ครอบครองบุคลิกภาพทางจริยธรรมที่เข้ม แข็ง เขาก็สามารถที่จะปล่อยตัวไปในการใช้พลังดังกล่าวอย่างผิดพลาดอย่าง ง่ายดาย ผู้ใดที่ได้รับความสามารถตามธรรมชาติที่โดดเด่น และไม่ใช้มันเพื่อ ผลประโยชน์ของมนุษยชาติแล้ว เขาก็จะโอนเอียงไปสู่การเริ่มบิดพลิ้วต่อ มนุษยชาติ เพราะฉะนั้น เขาต้องระลึกไว้ในจิตใจว่า ใครก็ตามที่ตั้งใจว่าจะ ดำเนินตามศาสตร์แห่งอภิปรัชญา ควรต้องมีความอดทนและมีจิตปรารถนาที่จะพัฒนาความผาสุกส่วนตัวของเขาและช่วยเหลือผู้อื่น โดยใช้ความสามารถ ที่ถูกมอบให้ตัวเขาเอง

แสดงทั้งหมด ↓

โปรดให้ความคิดเห็นของคุณ

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject (required)

Category

Your Message (required)